TSB

Behandlingstilbudet ved Stiftelsen Guts, TSB Finnerud Gård

Høsten 2021 startet Stiftelsen Guts et behandlings-tilbud på Finnerud Gård i Vikersund. Tilbudet er godkjent av Helfo under ordningen Fritt Behandlings-valg (FBV).
I desember 2022 vedtok stortinget å avvikle FBV-ordningen. Dette innebærer at vi ikke kan ta imot nye pasienter etter 01.01.2023. Vår TSB-avdeling ble avviklet 31.03.2023.

Stiftelsen Guts tilbyr Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på Finnerud Gård. Vi har avtale med Helfo og er en del av ordningen Fritt Behandlingsvalg (FBV). Vi tilbyr døgnbehandling korttid (inntil 6 mnd). Behandlingen bygger på nasjonalfaglige retningslinjer og hører hjemme under paragraf 2.1a, ledd 5 i spesialisthelsetjenesteloven.

Behandlingen er lagt opp til at man som hovedregel er innlagt i 6 måneder. De første 6 ukene vil hovedfokus være kartlegging, psykoedukasjon og stabilisering. Utover i behandlingen vil man søke å gå dypere inn i de problemstillingene pasienten bringer opp. I begynnelsen av forløpet vil behandlingen hovedsakelig foregå på og rundt institusjonen. Utover i forløpet vil det i økende grad fokuseres på treningsturer hjem, for å forberede seg på livet utenfor institusjonen etter utskrivelse.

Dette er hovedstrukturen i behandlingsopplegget, men det vil alltid være individuelle tilpasninger. Ulike mennesker har ulike utfordringer, og en individuell behandlingsplan vil ta hensyn til dette. I døgnbehandling vil miljøterapien være sentral, og mye av behandlingen vil foregå i formelle og uformelle grupper. Pasienten vil få en egen primærkontakt som følger opp gjennom hele behandlingen, og som en vil ha regelmessige samtaler med. Behandlingsteamet består av primærkontakt, sekundærkontakt, legespesialist og psykologspesialist.

Behandlingen er frivillig og basert på samtykke og samarbeid. Vi bruker en recoveryorientert arbeidsmetodikk der eierskap og ansvar for egen bedringsprosess står sentralt. Vi vil være trygge støttespillere som legger til rette for utvikling og mestring av eget liv.

Vi har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe bestående av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, miljøarbeidere med forskjellig yrkesbakgrunn, kokk, legespesialist og psykologspesialist. Vi har ansatte med brukererfaring, og ansatte med spesialisering innen behandling av rus- og avhengighetstilstander.

Finnerud gård ligger fritt og landlig til og innbyr til mange typer aktiviteter. Vi kan bruke natur og friluftsliv aktivt i behandlingen, og det er gode muligheter for fysisk aktivitet og trening. Det legges også opp til dagsturer til interessante steder i nærheten. Det er en NA-gruppe i nærområdet, og vi bistår med transport dit for de som ønsker det.

 

Hvordan henvise til Stiftelsen Guts, TSB Finnerud Gård:

Alle som har fått rett til behandling TSB døgn korttid inntil 6 måneder kan velge å motta behandling ved TSB Finnerud Gård.
Det er vurderingsteamene i pasientens helseforetak som vurderer dette. Alle landets helseforetak har egne vurderingsteam.
Fastlege eller annen behandler sender henvising til det lokale vurderingsteamet (som sender sin beslutning og henvisingen hit). Henviser må presisere i søknaden at pasienten ønsker behandling ved TSB Finnerud gård slik at vurderingsteamet ser at pasienten ønsker å benytte seg av fritt behandlingsvalg.
Dersom henvisning har blitt vurdert og det er gitt rett til behandling i TSB døgn og pasienten ønsker å bytte behandlingssted, må vurderingsteamet involveres på nytt. Ved ønske om bytte behandlingsnivå (eks. fra poliklinikk til døgn) må ny henvisning sendes og vurderes i vurderingsteamet.

Kontakt:
Avdelingsleder Gunn Beate Plassen:                       950 60 069
 

Vanlige spørsmål:

Paragraf 12: Vi tar imot pasienter på § 12. De henvises på vanlig måte via vurderingsteam i eget helseforetak.

Pasienter med alvorlige psykisk lidelse: Vi har ikke mulighet til å gi behandling til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, som f.eks schizofreni og bipolar lidelse type 1. Riktig behandlingsnivå vil da som regel være en institusjon som er godkjent for behandling av Rus og Psykisk lidelse (ROP). Dersom den alvorlige psykiske lidelsen er godt stabilisert over tid, kan det allikevel vurderes om behandling i TSB vil være hensiktsmessig.

LAR: Vi kan ta imot pasienter som er stabilisert i LAR.

A- og B-preparater: Det er en forventing om at man er i stand til å nyttiggjøre seg det behandlingstilbudet vi tilbyr, og at man er innstilt på å trappe ned høye doser.

Vold: Vi tilbyr ikke behandling til pasienter med høy voldsrisiko.

Suicidalitet: Vi tilbyr ikke behandling til pasienter med høy selvmordsrisiko.

Ved tilbakefall: Det er en målsetning å være rusfri under innleggelsen. Eventuelle tilbakefall vil vi jobbe med som en del av behandlingstilbudet, og ved gjentatte tilbakefall vil vi sammen med pasienten vurdere om det er grunnlag fortatt behandling her eller om pasienten bør få behandling på et annet tidspunkt og/eller sted.

 

Gruppetilbudet i TSB Finnerud gård

Temagruppe
Vi har temagrupper der vi underviser/diskuterer ulike tema som er relevante for avhengighet. Det er ikke noe krav til aktivitet fra deltakerne i gruppa, men det er veldig velkomment. Gruppene ledes av ulike personer fra gang til gang, både miljøterapeuter, legespesialist og psykologspesialist.
• Hva er avhengighet?
• Rusens funksjon
• Rus, psykisk helse og relasjoner
• Hva skjer i hjernen når man blir avhengig av noe?
• Mestringstillit
• Følelser
• Traumer og rus
• Familiedynamikken i familier med rus
• Søvn, ernæring og fysisk aktivitet i rusbehandling
• Mentalisering og kommunikasjon
• Selvhjelpsgrupper
• Tilknytning
• Hvordan forholde seg til vanskelige følelser
• Den kognitive diamant
• Toleransevinduet og den tredelte hjerne
• Skam og selvmedfølelse
• Balanse og svarthvitt-tenkning
• Grenser, relasjoner og selvfølelse
De fleste temagruppene er i løpet av de første 6 ukene i behandlingen, mens noen er spredt utover også senere.
Samtalegruppe
Etter ca 6 uker med temagrupper går man over i samtalegrupper. Her er det ikke noe fast tema for gruppa, og man kan selv ta opp temaer man er opptatt av i hverdagen og i sin behandlingsprosess. Gruppa ledes av psykologspesialist + co-terapeut fra andre faggrupper.

Morgentur:
Hver morgen er det lagt til rette for en kort tur etter frokost, for å få i gang kroppen før dagens program.

Mindfulness:
Det å være til stede i kroppen og øyeblikket viser seg å kunne gjøre det lettere å håndtere russug og vanskelige følelser. Vi har ukentlige grupper der vi øver på dette. Det kan vi gjøre ved hjelp av avspenningsøvelser, oppmerksomhetsøvelser og liknende, eller for eksempel med en tur ut i skogen.
Fysisk aktivitet:
Vi har hver uke en felles time med fysisk aktivitet, der målet er å bli litt mer svett enn på morgenturen og å kjenne at kroppen blir sterk og handlekraftig. Den kan enten foregå i treningsrommet vårt eller ute i friluft.

Aktivitet/tur
Vi har ukentlige aktiviteter utenfor gården. Vi kan for eksempel ta med oss mat og tenne et bål nede ved vannet eller ute i skogen, eller dra på tur til interessante steder i området. Målet er å ha det hyggelig sammen og oppleve noe fint eller gøy.

NA-møte
Vi tilbyr transport til det lokale møtet i NA (Anonyme Narkomane). Det er et åpent møte, så man kan delta selv om man har en annen avhengighet.