Rehabilitering

Rehabilitering hos Stiftelsen Guts

Prosessen mot et rusfritt liv.

Guts Rehabilitering er et døgnbemannet tilbud til voksne rusavhengige som trenger støtte og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv. Vi har avdelinger i Drammen og i Vikersund.

Guts vektlegger god omsorg og nestekjærlighet. Tilbudet er fundamentert i recoveryorientert arbeidsmetodikk og drives med tverrfaglig miljøterapautisk tilnærming. Tiltaksplan og brukermedvirkning er sentralt i arbeidet med ADL- ferdigheter, aktiviteter, arbeidstrening og nettverksbygging. Målet er å hjelpe den rusavhengige å ta tilbake kontrollen i eget liv.

Placeholder Image

Vi mener at årsaken til at folk blir rusavhengige er kompleks, omfattende og sammensatt. En problematisk oppvekst og vanskelige familieforhold kan være direkte eller medvirkende årsak til rusavhengighet. Traumer i tidlige år kan være direkte eller medvirkende årsak til rusavhengighet. Vennemiljø, kjedsommelighet og stress mener vi kan være årsaker til rusavhengighet. Egen atferds- og tilpasningsproblemer knyttet til aggressivitet, begynnende kriminalitet, problematisk tilpasning til skolen, drop-out av skolen kan også være årsaker til rusavhengighet. Vi tror at alle kan finne veien ut av en rusavhengighet, men tilbakefall er ofte en del av prosessen. Å bli rusfri ser vi på som en bedringsprosess med et samspill mellom mange personer og instanser hvor bruker står sentralt. Rusavhengighet ser vi som en kombinasjon av en fysisk og en psykisk lidelse som krever ulike metoder og framgangsmåter for å lære seg å håndtere, og komme ut av.


Målgruppe for vårt tilbud.

Målgruppen for vårt tilbud er personer over 18 år som er motivert til å ta tak i utfordringer knyttet til sin rusproblematikk. Vi tar imot og ivaretar både brukere som har mindre kognitive utfordringer og bedre fungerende brukere som har motivasjon og ønske om en rusfri tilværelse.

Image

Rusfrihet

Stiftelsen Guts er et rusfritt tilbud. Begge avdelinger skal være rusfrie for alle beboere fra dag en, og dette er gjort kjent allerede før innkomst. Dette er et daglig fokus i vår drift. Dette opprettholdes gjennom god og tett samhandling med bruker, ved klart definerte rutiner for håndtering og forebygging av rusepisoder.

Image

Personalet

Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt av vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagog, sykepleiere og miljøarbeidere.
Guts er en støttespiller og en hjelp på veien til å bli integrert i samfunnet. Vi tilbyr botrening, etablering i egen bolig, integrering i arbeidsliv eller utdanning, hjelp med økonomi, sosial ferdighetstrening, nettverksbygging og en meningsfull fritid.


Faglig arbeid og metode
Guts jobber i en relasjonell praksis hvor primærkontakt og/eller annen ansatt har ukentlig samtaler med bruker. Vi benytter aktivt tiltaksplanen i disse samtalene. For å legge til rette for gode endringsprosesser og positiv tankegang benytter vi motiverende intervju, eller endringsfokusert rådgivning, i samtalene med bruker. Brukermedvirkning er alfa og omega for at arbeidet skal lykkes.

På Guts tilstreber vi et godt terapeutisk miljø innenfor våre avdelinger slik at dette kan fungere som en beskyttende og lærende motvekt til de ofte usunne miljøene på utsiden. I vårt miljøterapautiske arbeide har vi alltid fokus på den enkelte brukers recoveryprosess, og vi jobber individuelt og målrettet. Arbeidet er hensiktsmessig planlagt og godt faglig begrunnet. Våre ansatte har fokus på nytten av samspillet med omgivelsene rundt

Under oppholdet på Guts skal brukerne trene på en normalisert hverdag og et alminnelig dagligliv. I grunnleggende ADL-ferdigheter legger vi døgnrytme og husarbeid som er vanlig i de fleste hjem.

Aktivitet

På Finnerud gård er det mange typer aktiviteter tilknyttet gården. Her kan nevnes arbeidsrelaterte aktiviteter som arbeid på kjøkken, vaskeri, snekkerverksted, vedproduksjon, skog og gårdsdrift, husarbeid og alm. vedlikehold. Når det gjelder fritidsaktiviteter kan vi nevne; treningsrom, gymsal, ski, sykkel, kano, kajakk, fiske og friluftsliv, forskjellige ballspill, svømming på Furumo bad, diverse overnattingsturer, deltakelse på møter i NA/AA etc.

På avdelingen i Drammen skal man være i en aktivitet på dagtid. Dette kan være arbeid, arbeidspraksis og eller skole og utdanning. Har man ikke arbeid eller går på skole kan man delta på Guts sine egne arbeidstrenings-aktiviteter. Nevner her Second Hand butikk og Transporthjelp som eksempler. Når det gjelder fritidsaktiviteter oppmuntrer vi våre brukere til å delta. På avdelingen i Drammen skal den enkelte finne sin egen interesse og bygge nye nettverk. De som bor på avdelingen har tilbud om trening på Akropolis og en tur på Drammensbadet i uken.

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image