Forsterket tilbud

Forsterket tilbud hos Guts

Guts kan tilby:

DENNE SIDEN ER UNDER UTVIKLING!

• Tilrettelagt tilbud for individuelle sammensatte behov
• 2-1, 1-1bemanning,
• Tverrfaglig sammensatt team
• Individuell plan
• God samhandling med øvrige instanser
• Pårørendeinvolvering og samarbeid

Placeholder Image

Målgruppen:
• Adferdsproblematikk og moderate utfordringer med selvregulering.
• Pasienter med mild til moderat psykiske lidelser som angst, depresjon, tvang.
• Pasienter med nevroutviklingsforstyrrelse; autismespekterforstyrrelser og ticslidelser inkludert Tourettes syndrom, hyperkinetiske forstyrrelser/ ADHD.
• Lettere til moderate utviklingsforstyrrelser; herunder motoriske, språklige og skolefaglige lærevansker
• Pasienter i straffegjennomføring. Pasienter som kommer rett fra fengsel.
• Pasienter med ulike fysiske funksjonshemminger, herunder bevegelsesutfordringer og ulike sansetap.
• Rusavhengighet kombinert med andre diagnoser over.Image
Image


Tilnærmingsmåter:

• Målrettet miljøterapi
• Bli sett, anerkjent og forstått
• Trygg omsorg i trygge rammer
• Mål om inkludering, sosiale lærende fellesskap, mestring, aktivisering og god livskvalitet