Barn som pårørende

Barn som pårørende

Riktig veiledning for hele familien.

DENNE SIDEN ER UNDER UTVIKLING!

I lovverket brukes begrepet «barn som er pårørende» om barn (under 18 år) av pasienter/ brukere med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Bestemmelsen omfatter både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn. Søsken omfatter både biologiske søsken og andre barn som lever med pasienten som søsken i en familie.

Placeholder Image

Guts vet at barn som lever sammen med en foresatt som har en psykisk lidelse eller et rusmiddelproblem, er risikoutsatt. Vi som helse- og omsorgspersonell ønsker å bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient/ bruker med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand.


Vi ønsker i samarbeid med bruker/ pasient å
:

  • avklare tidlig om pasienten/ brukeren har barn eller mindreårige søsken
  • Avklare barnas omsorgssituasjon og informasjonsbehov
  • Gi råd og veilede foreldre og andre med foreldreansvar
  • Planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med foreldrene
  • Samarbeide med øvrige instanser ved behov

Vi har en egen barneansvarlig kontaktperson på våre avdelinger, som vil ivareta samarbeidet med og rundt barn som pårørende. Ved spørsmål eller ønske om samtale vedrørende barn som pårørende kontaktes;

Image

Beskrivelse

Image

Beskrivelse