Straffegjennomføring

Straffegjennomføring hos Guts

Sone straffen på behandlingsintitusjon?

DENNE SIDEN ER UNDER UTVIKLING!

Straffegjennomføring kombinert med behandling bør planlegges i samarbeid med domfelt, kriminalomsorg og heldøgnsinstitusjon.

Stiftelsen Guts har lang erfaring med straffegjennomføring i behandling – §12. Guts har et godt samarbeid med kriminalomsorgen, og hadde i 2022 et tilsyn fra kriminalomsorgen, hvor tilbakemeldingene fra var positive.

Placeholder Image

Målgruppe
En stor andel av straffedømte har behov for behandling av sine rusmiddelproblemer. Dette behandlingsbehovet vil kunne synliggjøres under soning i fengsel, eller det vil være seg at pasienter ved gjennomføring av rusbehandling blir innkalt til soning i løpet av behandlingstiden. For å unngå avbrudd i behandling vil et alternativ være å sone straffen på behandlingsinstitusjonen – straffegjennomføringsloven §12.


Beskrivelser

Når straffedømte i norske fengsler blir vurdert til å ha et behov for behandling av rusproblematikk, er gjennomføring av rusbehandling i institusjon et godt alternativ. Lov om gjennomføring av straff §12 legger til rette for denne muligheten ved å kombinere gjennomføring av fengselsstraff med rusbehandling. Dette kan kreve at rusinstitusjoner tilrettelegger behandlingsopplegget i henhold til aktuelt lovverk som innebærer strengere krav til frihet, muligheter for permisjoner, frihet til å bevege seg fritt ved handling og utflukter. Vi har erfaring med at den straffedømte skal følge institusjonens regler under oppholdet.

Straffegjennomføring i rusbehandling krever tett samarbeid med kriminalomsorgen, bostedskommune, fastlege og eventuelt LAR. Kriminalomsorgen skal kontinuerlig informeres om behandlingsforløp og angående hendelser eller brudd på gjennomføringskravene som er gjeldende ordningen. Det er også kriminalomsorgen som har ansvar for godkjenning av eventuelle permisjoner, lengden på permisjon og avtaler rundt restriksjoner i forhold til permisjoner. Dette gjøres da i samarbeid med behandlingsinstitusjonen.

Image

Straffegjennomføring hos Guts

Guts har i flere år hatt mulighet til å tilby straffegjennomføring i institusjon. Guts har et godt utviklet samarbeid med kriminalomsorgen, og fikk gode tilbakemeldinger fra kriminalomsorgen på tilbudet ved tilsyn i 2022. Guts har også et samarbeid med kriminalomsorgen i forhold til informasjonskurs og praktisk informasjon i forhold til hvilke krav og rettigheter i henhold til soning innenfor §12.

Image

Straffegjennomføringsloven § 12

I helsedirektoratets veileder for helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsel står det:
”Straffen kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon dersom oppholdet er nødvendig for å bedre domfeltes evne til å fungere sosialt og lovlydig, eller andre tungtveiende grunner taler for det. Den domfelte skal kunne holdes tilbake mot sin vilje og hentes tilbake ved unnvikelse, om nødvendig med tvang og med bistand fra offentlig myndighet. Kriminalomsorgen skal ikke beslutte slik gjennomføring hvis sikkerhetsmessige grunner taler mot det eller det er grunn til å anta at domfelte vil unndra seg gjennomføringen.” 


Innhold

For straffedømte som soner straffen i institusjon i henhold til lov om gjennomføring av straff §12 følger samme behandlingsløp som andre pasienter i rusbehandling. Forskjellen er de føringer som settes fra kriminalomsorgen. Det er også kriminalomsorgens helsepersonell som søker plass i rusbehandling i samarbeid med den aktuelle innsatte/pasient. Vi har etablert varslingsrutiner i forhold til eventuelle brudd på krav og regler for gjennomføring av §12 soning. Vi varsler da kriminalomsorgen umiddelbart ved brudd på disse, og kriminalomsorgen vil da fatte beslutning på eventuelle konsekvenser overfor pasient.

Ved tilbakeføring til fengsel samarbeider Guts etter kriminalomsorgens bestemmelser, og er behjelpelig ved en eventuell tilbakeføring.